Heerich, Lukas

Rise/Fall, 2020

20 Horn-Lautsprecher, Aluminium, Edelstahl, Druckkammertreiber, Basstreiber, Verstärker, Software, Wandler Media Player, Subwoofer


Erworben 2021 von der Stiftung Junge Kunst e.V.

Erworben 2021 von der Stiftung Junge Kunst © Lukas Heerich